Splošni prodajni pogoji

1. Veljavnost splošnih prodajnih pogojev

Te Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji)  določajo ureditev vseh medsebojnih obveznosti, pravic in dolžnosti med prodajalcem J – RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana, Matična številka: 1327828000, Davčna številka (ID za DDV): 41437497 (v nadaljevanju prodajalec) in njegovimi kupci, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki. 

Morebitni splošni pogoji ali na drugačen način določeni pogoji po katerih bi prodajalec kupcu prodajal in /ali dobavljal blago prodajalca, razen v kolikor so izrecno pisno sprejeti, ne zavezujejo.

Kupec oz. naročnik s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drug obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja. Splošni pogoji se lahko kadarkoli spreminjajo oz. dopolnjujejo. Vsaka verzija Splošnih pogojev je posebej datirana.  Vsak morebiten odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani prodajalca. Tak morebiten odstop od teh splošnih pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh splošnih prodajnih pogojev.

Splošni pogoji veljajo za vse primere prodaje in dobave standardnega blaga prodajalca iz redne ponudbe, ki je objavljena na spletni strani www.j-rupert.si (v nadaljevanju: blago in/ali material), z izjemo blaga oz. artiklov, ki se prodajajo v spletni trgovini prodajalca. Prodaja in dobava blaga pod pogoji, ki  odstopajo od teh splošnih pogojev, investicijske opreme in specifičnega neserijskega blaga, ki ni predmet redne ponudbe prodajalca se izvrši na podlagi izvedbenih pravnih aktov (prodajne pogodbe, projektne pogodbe, naročilnice, dobavnice, zapisniki idr..). Tak pravni akt velja poleg splošnih pogojev, in jih ne nadomešča. V primeru, da splošni pogoji in drug pravni akt posamezne iste faze in/ali elemente prodajnega procesa določata drugače, za te faze in/ali elemente veljala določila izvedbenega akta.

2. Način sporazumevanja

Vsa obvestila glede prodaje in dobave blaga si prodajalec in kupec izmenjujeta  v pisni obliki, ustno ali telefonsko. Vsa takšna obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente oz. druge podatke, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo prodaje.

Ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če je sočasno ali naknadno obojestransko potrjen tudi pisno.

3. Obseg in veljavnost ponudbe prodajalca:

Ponudba je pisni dokument, ki ga na podlagi  ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja prodajalec izdela kupcu in se lahko spreminja. Po tem, ko je kupcu vročena, pod pogojem da vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok v katerem lahko kupec ponudbo sprejme, je ponudba prodajalca zavezujoča. V ponudbi podani pogoji, roki, cene, kakovost ter količina veljajo samo za to ponudbo. 

Ponudba, če v njej ni drugače določeno,velja in prodajalca zavezuje štirinajst koledarskih dni od dneva njene izstavitve. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec sprejel v celoti in če je prodajalec njegovo pisno potrditev ali naročilo prejel pred iztekom navedenega roka. Za sprejeto ponudbo se šteje tudi po ponudbi izvršeno delno ali celotno plačilo s strani kupca.

Delni sprejem ponudbe prodajalca s strani kupca se šteje za nasprotno ponudbo kupca. 

V primeru, da kupec ponudbo prodajalca sprejme delno, ali predlaga, da se ponudba v nečem spremeni, se šteje, da je ponudbo zavrnil in prodajalcu podal nasprotno ponudbo. Nasprotna ponudba prodajalca zavezuje le v primeru in v obsegu, ki ga pisno potrdi.

Prodajalec ima pravico, da posameznemu kupcu ali več kupcem zavrne izdelavo ponudbe.

Za navedbe in informacije v katalogih in drugi dokumentaciji proizvajalcev in prodajalčevih dobaviteljev, prodajalec glede vsebinske verodostojnosti navedb in informacij ne prevzema nobene odgovornosti. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno posledično nastalo škodo in ne priznava nikakršnih odškodninskih zahtevkov ali povračil v zvezi s tem.

Prodajalec ima enostransko upravičenje, da na podlagi lastne poslovne odločitve, vsa naročila posameznega kupca ali posamezno naročilo kupca delno ali v celoti zavrne oz. naročila ne sprejme. V primeru uresničitve takega upravičenja prodajalca kupec zoper prodajalca nima nobenih zahtevkov in/ali upravičenj. 

4. Obseg in veljavnost naročila

Naročilo kupca  je veljavno, če vsebuje podatke, ki jih prodajalec potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo naročila, najmanj pa: točen naslov naročnika, prejemnika in plačnika blaga, davčno številko, nazive in količine naročenega blaga, želeni dobavni rok, način odpreme in  način plačila.

Naročila so sprejeta če jih prodajalec pisno potrdi.

Če kupec potem ko je prodajalec naročilo sprejel, od naročila enostransko odstopi,  je kupec dolžan prodajalcu poravnati vse stroške in škodo v zvezi z naročilom.

5. Odstop od ponudbe in naročila

Prodajalec lahko od ponudbe in/ali naročila odstopi,  oz. naročila ne sprejme v naslednjih primerih:

- če kupec zamuja s plačilom svojih obveznosti po že izstavljenih računih

- če kupec oz. naročnik ne izpolni drugih prevzetih pogodbenih obveznosti oz. krši prevzete pogodbe obveznosti; 

- če kupec oz. naročnik postane nezmožen za izpolnitev svojih obveznosti;

- če  kupec oz. naročnik postane insolventen, je nad njim začet postopek prisilne poravnave, 

stečaja, likvidacije oziroma v primeru, ko je zagotovo, da bo do insolventnosti prišlo;

- če je kupec oz. naročnik dobavitelju prikrival ali zamolčal takšna dejstva, če bi zanje 

dobavitelj vedel pogodbenih del ne bi prevzel v izvedbo; 

- v primeru višje sile.

6. Embalaža

Prodajalec, razen v primeru, če je pisno drugače dogovorjeno, blago dobavi ali v originalni embalaži proizvajalca ali v paketih, ki jih sam pripravi.  Paketiranje blaga se izvede v skladu s slovenskimi predpisi in standardi za kopenski prevoz.

Drugačen način paketiranja blaga prodajalec ne zagotavlja.

7. Dobava

Dobavni rok začne teči z dnem prejema pisne potrditve naročila, oziroma sklenitvi izvedbenega akta. V primeru, da je med strankama za veljavnost naročila dogovorjeno predplačilo oz. avans, začne dobavni rok teči z dnem, ko prodajalec avans prejme na svoj račun.

Prodajalec je do podaljšanja dobavnega roka upravičen: 

- v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dolžan  upoštevati pri izpolnitvi naročila; 

- zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila. 

- zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca oz. naročnika.

V primeru, da je dobavni rok podaljšan iz razlogov prejšnjega odstavka kupec zoper prodajalca nima nobenih zahtevkov. Zaradi morebitne zamude pri dobavi blaga kupcu, prodajalec iz nobenega naslova (npr. ne pa izključno pogodbenih kazni, penalov, refleksne škode, ipd), ni dolžan povrniti ničesar.

Delne dobave so dopustne. Prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dobavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso na njegovi strani, so pa  takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti. Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora prodajalec  nemudoma obvestiti kupca oz. naročnika.

V primeru, da je dobavni rok odložen iz razlogov na strani kupca oz. naročnika, je ta dolžan dobavitelju povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.).

8. Cene

Cene iz ponudbe prodajalca  so praviloma veleprodajne cene proizvajalca za tovarniško pakiranje, exw skladišče prodajalca (Incoterms 2000) in lahko vključujejo vkalkulirane carinske stroške, stroške poslovanja in druge stroške.

 Cene so, razen če ni drugače določeno, netto cene brez  DDV in veljajo na dan dobave blaga oz. skladno z dano ponudbo in pogoji v ponudbi. Morebitna dostava blaga do kupca bo izvršena v breme in na rizik kupca ter obračunana po dejanskih stroških. Cene praviloma izključujejo tudi stroške posebnega pakiranja, transporta ali poštnih stroškov. 

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če se spremenijo pogoji, ki vplivajo na ceno.

9. Odprema in transport blaga

Prodajalec proda  kupcu blago na pariteti exw skladišče prodajalca v Ljubljani oz. na pariteti exw skladišče njegovih PE, naloženo na transportno sredstvo (kamion). Prodajalec se obvezuje, da bo po naročilu in na stroške kupca najustrezneje organiziral transport blaga do želenega kraja.

Ustreznost blaga po vrsti in količini skupaj ugotovita kupec in prodajalčev zastopnik oz. v njegovem imenu prevoznik na nakladalnem mestu. Rizik zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide s prodajalca na kupca v trenutku, ko kupec prevzame blago po prejšnjem odstavku te točke. Prodajalec izroči blago kupcu v posest v trenutku, ko prodajalec izroči blago v posest prevozniku ali špediterju. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila (pridržek lastninske pravice).

Kupec mora zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje kamiona v namembnem kraju, razen če ni drugače dogovorjeno.

10. Plačilni pogoji

Prodajalec kupcu za dobavljeno blago izstavi račune na osnovi odpremnih dokumentov. 

V kolikor ni drugače določeno, kupec prevzame blago po plačilu predračuna in po tem ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.

Za nastanek obveznosti pri posameznih dobavi oz. delni dobavi velja dan, ko je blago odpremljeno iz  skladišča prodajalca, če je drugačen pa datum zapadlosti kot je določen v računu. Enaki pogoji veljajo tudi pri delnih dobavah blaga.

Prodajalec se obvezuje izstaviti račun v roku 8 dni po izročitvi (dobavi) blaga. Kupec je zavezan, da bo odloženo obveznost za plačilo dobavljenega blaga poravnal v roku, določenem na računu. V primeru kupčeve zamude s plačilom, ima prodajalec, za vsak dan zamude, pravico zaračunati zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. 

Kupec lahko račune prodajalca, poleg gotovinskega plačila s prenosom sredstev iz računa kupca na račun prodajalca, plačuje tudi na druge načine, skladno z pravili finančno računovodske  in poslovne stroke. Pod pojem pravil finančno računovodske stroke spadajo načini plačil oz. poravnave terjatev v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi, kot npr. asignacije, medsebojne kompenzacije, verižne kompenzacije, odkupi terjatev s kompenzacijo, poravnava terjatev v blagu.… 

Vsak način poravnave obveznosti kot ga določajo ti splošni pogoj predstavlja pogodbeno običajno plačilo obveznosti kupca do prodajalca in je pogodbeno običajno plačilo medsebojnih terjatev in obveznosti. Prodajalec lahko za medsebojno poravnavo obveznosti s kompenzacijo vedno postopa skladno z določili 311. in 312. člena Obligacijskega zakonika. O izvršenem pobotu in/ali kompenzaciji, ne glede na način izvršitve, stranka, ki je pobot oz. kompenzacijo izvršila, pisno s specifikacijo terjatev in obveznosti, ki so prenehale obvesti drugo stranko.

Kupec je dolžan ob plačilu specificirati račune, ki jih plačuje. Če prodajalec ne prejme obvestila kupca, bo zapiral kupčeve obveznosti po vrstnem redu, kot ga določa zakon (Obligacijski zakonik) in o tem obvestil kupca. Obligacijski zakonik določa, da v kolikor dolžnik ob delnem plačilu ne poda izjave o vračunanju, se obveznosti poravnavajo po vrstnem redu, kot je katera zapadla v izpolnitev. Če je hkrati zapadlo več obveznosti, se najprej poravnajo tiste, ki so najmanj zavarovane, če so vse enako zavarovane, pa najprej tiste, ki so dolžniku v največje breme. Če so po vsem navedenem obveznosti enake, se poravnajo po vrstnem redu, kot so nastale, če so nastale hkrati, pa se tisto, kar je bilo dano na račun izpolnitve, porazdeli na vse obveznosti v sorazmerju z njihovimi zneski. Če dolguje dolžnik poleg glavnice tudi obresti in stroške, se ti vračunavajo tako, da se najprej odplačajo stroški, nato obresti in končno glavnica.

Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

Če se terjatev prodajalca plača tako, da se izvrši s sodnimi ali nesodnimi sredstvi, mora kupec prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi takšne izvršitve.

11. Pridržek lastninske pravice

Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je prodajalec dobavil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Zato pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal.

Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.

V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.

Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil prodajalcu, ne glede na to ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice – brez obdelave ali po nadaljnji obdelavi – prodalo enemu ali več kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom lastninske pravice,  ki je bilo dobavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, lahko sam izterja in obdela terjatve, ki jih je odstopil prodajalcu.

Od trenutka, ko kupec do prodajalca pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo prodajalcu za plačilne namene. Na zahtevo prodajalca je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca obvestiti o odstopu terjatev. Dohodna plačila, ki poravnajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu, predstavljajo blago s pridržkom lastninske pravice v znesku prodanega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki ostane v skrbništvu podjetja, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti do prodajalca.

11. Garancija

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto blaga v enakem obsegu, kot jo daje prodajalčev dobavitelj. Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi garancijski izjavi oz. garancijskem listu. Garancija velja za enako obdobje kot jo priznava proizvajalec, računano od datuma prevzema blaga.

Prodajalec ne daje nikakršne garancije za prodano blago v naslednjih primerih: če kupec napačno ravna z napravo oz. ne upošteva navodil za uporabo, če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam, če kupec popravlja ali spreminja blago oz. opremo, če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme, nestrokovne montaže, ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz blaga in jih ne povzroči prodajalec.

Odgovornost prodajalca v okviru garancije izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno posledično škodo v kakršnikoli obliki ali implicitna pričakovanja kupca, vključno z možnostmi prodaje blaga ali pripravljenosti za namensko uporabo. Prodajalec še posebej ne odgovarja za refleksno škodo, ki bi nastala kupcu zaradi uporabe ali napake na blago, in sicer tako za dejansko škodo na njegovem premoženju kot za morebitni izgubljeni dobiček iz tega naslova. Prodajalec ne priznava nikakršnih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi bremenili prodajalca zaradi eventualnih reklamacij.

12. Reklamacije in vračila blaga

Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem nemudoma po prejemu blaga. Morebitne očitne napake je kupec dolžan reklamirati z zapisnikom najkasneje v roku 8 dni od datuma prevzema blaga, sicer izgubi vse pravice, ki mu grejo iz tega naslova. Zapisnik mora podpisati tričlanska komisija. Zapisnik, s katerim se reklamira napake na blagu, nastale med prevozom, mora podpisati tudi prevoznik.

Za blago, ki je bilo osebno prevzeto v skladišču prodajalca, se ne priznava količinskih reklamacij. 

Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo po preteku šestih mesecev od izročitve blaga. 

Reklamirano blago mora kupec hraniti v zatečenem stanju do dokončne rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za vračilo blaga, sicer odgovarja za vso nastalo škodo in stroške. V kolikor prodajalec odobri reklamacijo, mora kupec reklamirano blago vrniti najkasneje v 14 dneh od obvestila o odobritvi reklamacije, sicer izgubi pravico do vračila reklamiranega blaga.

V primeru reklamacije je kupec dolžan plačati prodajalcu nesporni del kupnine pod dogovorjenimi pogoji. 

Kupec lahko vrne brezhibno blago, če je bilo kupljeno pri prodajalcu pod pogojem prodajalčevega izrecnega predhodnega pisnega soglasja. Vrne se lahko samo nepoškodovano, brezhibno blago, v originalni embalaži proizvajalca, in sicer najkasneje v roku 14 dni od datuma izdaje pisnega soglasja prodajalca. Prodajalec je pripravljen prevzeti tako blago samo pod omenjenimi pogoji in po znižani ceni, ki jo določi prodajalec. Vse transportne stroške, ki bi nastali pri omenjenem vračilu blaga prodajalcu, krije kupec. Za vrnjeno blago prodajalec kupcu prizna samo dobropis, ki se upošteva pri bodočih nakupih pri prodajalcu.

13. Končne določbe

Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu, kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.

Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani https://j-rupert.com/content/2-pogoji-poslovanja ter se lahko spreminjajo. Besedilo veljavnih splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s prodajalcem in šteje, da je stranka, ki vstopa v poslovno razmerje s splošnimi pogoji seznanjena, in na njih pristaja.

Glede medsebojnih razmerij, ki jih ti splošni prodajni pogoji ne določajo veljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o trgovini in drugi veljavni predpisi in Incoterms klavzule 2010, oziroma druge veljavne Incoterms klavzule.

Kraj izpolnitve in kraj pristojnosti je kraj, v katerem ima  svoj sedež prodajalec, ki pa lahko po želji vloži tožbo zoper kupca tudi v kraju, kjer ima kupec registriran sedež podjetja.

Vsi sporazumi med prodajalcem in kupcem morajo biti v pisni obliki

Izdelek dodan za primerjavo.